Design for alle

Klikk på bildet for å vise full størrelse

Design for alle betyr at forbrukeren settes i sentrum av designprosessen, og at vi som produsent tar hensyn til bredden i menneskers funksjonsevne og til brukssituasjonen produktet designes for.
TINE skal alltid tilstrebe et design som er så fleksibelt som mulig innenfor de rammer som gjelder i vårt produksjonsapparat og som er tilpasset flest mulig forbrukere og brukssituasjoner. Dette skal vi gjøre gjennom å anvende kunnskap om og erfaringer fra forbrukerne i designprosessen. Å hensynta forbrukere med ulike behov og funksjonsevner er en grunnleggende forutsetning for at TINEs produkter skal kunne tilfredsstille alle forbrukeres behov. Design for alle er ikke kun for mennesker med funksjonshemninger – både friske og funksjonshemmede har mange felles behov som bør ivaretas i en designprosess. Produkter som kommer fra TINE skal søke å tilfredsstille disse. Hensyn som bør vurderes kan være: Blindhet/redusert synsevne, døvhet/redusert hørsel, begrenset fingerferdighet, redusert kognisjon (nedsatt tanke- og forståelsesevne), analfabetisme/svekkede leseferdigheter.